Samarbeidsavtalen

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter

 

Samarbeidsavtalen er inngått mellom foreninger, forbund eller organisasjoner som har medlemmer med høyere utdanning innenfor en eller flere av Spekters virksomheter. 
 

 

§ 1 Partsforhold 

Foreninger med medlemmer i Spekters virksomheter kan tiltre avtalen etter beslutning i Rådet med minst 2/3 flertall. 

De foreninger som har tiltrådt samarbeidsavtalen, danner SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. 

 

§ 2 Formål og intensjon 

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre medlemsforeningene partsrettigheter og lokal forhandlingsrett i Spekters virksomheter, samt ivareta medlemsforeningenes interesser i Spekters overenskomstområder. 

Medlemsforeningene er enige om å opptre som en forhandlingssammenslutning etter reglene i denne avtale i forhandlinger med Spekter om sentral hovedavtale og overenskomster, og i forhandlinger om generelle tariffspørsmål samt interesse- og rettstvister med SAN som part. 

Håndtering av interesse- og rettstvister er regulert i egne retningslinjer, vedtatt av Rådet. 

SAN skal arbeide for en differensiert og markedsrelatert lønnsdannelse i den enkelte virksomhet. 

 

§ 3 Rådet 

SAN ledes av et Råd som har besluttende myndighet innenfor samarbeidets rammer, jfr. § 2. Representanter til Rådet oppnevnes av foreningene etter bestemmelsen i § 4.  

Rådet velger selv leder og nestledere for en periode av 2 år, innen 1. mars i valgåret (oddetallsår). Det skal velges en nestleder som representerer område 1-9 og 12 (tradisjonell) og en nestleder som representerer område 10, 11 og 13 (helse). Den forening som har ledervervet stiller også med nødvendig sekretariatsbistand. 

 

§ 4 Sammensetning og stemmetall i Rådet 

Rådet består av representanter for alle medlemsforeningene, i tillegg til SANs leder. Rådet er SANs forhandlingsutvalg. 

Det oppnevnes i tillegg vararepresentanter for hver forening. Foreninger med 500 eller flere medlemmer, kan søke om 1 observatørplass for rådsperioden. Observatøren har talerett.   

Medlemstallet per 1. januar hvert år legges til grunn for stemmetall. Den enkelte medlemsforening har stemmetall ut i fra antall medlemmer.   

Alle medlemsforeningene får 1 stemme for de første 250 medlemmene, deretter 1 stemme opp til 500, og ytterligere 1 stemme pr påbegynt 500, opp til et tak på 6000 (13 stemmer). 

Ved beslutning om streik, se § 7.  

 

§ 5 Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget består av Rådets leder og 2 nestledere, samt ytterligere 3 representanter.   Foreningen som har SANs leder, kan ha ytterligere 1 representant. Alle representanter til arbeidsutvalget skal tilhøre Rådet. 

Arbeidsutvalget er SANs øverste organ mellom rådsmøtene, og har samme funksjonsperiode som Rådet.  Rådet gir retningslinjer og rammer for arbeidsutvalgets virksomhet. Arbeidsutvalget stiller i sentrale møter med Spekter. 

 

§ 6 Forhandlingsmyndighet 

Rådet (forhandlingsutvalget) gir forhandlingsdelegasjonen fullmakt til å forhandle sentralt med Spekter. SANs forhandlingsdelegasjon er arbeidsutvalget, sammensatt på følgende måte: 

-Ved sentrale innledende forhandlinger (A-del) deltar hele AU 

-Ved sentrale A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser for HF) deltar AU-representanter med medlemmer i SAN helse.  

-Ved fase 3-forhandlinger deltar SANs leder og nestleder fra henholdsvis tradisjonell eller helse, samt berørte organisasjoner. Lokale tillitsvalgte deltar ved behov. 

Ved behov kan forhandlingsdelegasjonen suppleres med medlemmer fra Rådet eller medlemsforeningene. 

Ved mekling har Rådets medlemmer innen henholdsvis SAN tradisjonell og SAN helse beslutningsmyndighet og er forhandlingsdelegasjon. Delegasjonen kan suppleres med lokale tillitsvalgte. Ved forfall kan foreningene gi fullmakt til et annet rådsmedlem ved avstemming om man skal godta eller forkaste meklingsresultatet.   

 

§ 7 Konfliktberedskap 

Rådet tar beslutning om streik. Ved votering deles SAN i SAN tradisjonell og SAN helse.  

Rådet velger et konfliktberedskapsutvalg (KBU) med samme funksjonsperiode som Rådet. KBU skal bestå av en representant fra AU, samt en representant fra helse og en fra tradisjonell. I tillegg deltar SANs koordinator.  

Rådet vedtar konfliktstrategi og rammebetingelser for en eventuell streik. 

 

§ 8 Fratreden 

En organisasjon kan tre ut av fellesskapet med virkning fra årets utgang. Melding om dette må gis skriftlig til SAN med minst 6 måneders varsel. 

Ved utmelding av SAN er organisasjonen og dens lokale grupper bundet av de avtaler som er inngått av fellesskapet frem til utløpet av tariffperioden. 

 

§ 9 Endringer i samarbeidsavtalen 

Rådet kan med 2/3 flertall i møtet, vedta endringer i denne avtalen. Endringene binder alle foreninger som har sluttet seg til avtalen. Forslag til endringer skal forelegges Rådets representanter 3 uker før møtet. 

 

 

Revidert 10.05.2005. Revideringen godkjent i SANs Råd, 14. juni 2005.  
Revidert og godkjent i SANs Råd, 14. februar 2019.