Hva er SAN?

SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. SAN representerer over 14 000 ansatte i Spekter-virksomheter.


15 fagforeninger har inngått en samarbeidsavtale som binder disse sammen i denne forhandlingssammenslutningen som kalles SAN. SAN representerer medlemmer med høyere utdanning, det vil si master- og bachelorutdanning. Både frittstående fagforeninger og fagforeninger som er medlemmer i Akademikerne er tilsluttet SAN.

 

De enkelte fagforeningene, som er medlem av SAN, ivaretar medlemmenes interesser angående lønns- og arbeidsvilkår, samt tilbyr juridisk kompetanse dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet.  Videre tilbys medlemmene en rekke medlemsfordeler av faglig art og økonomiske fordeler som rimelige bank - og forsikringstjenester.

 

SANs kompetanse  

SAN representerer medlemsforeningene i følgende prosesser:

  • forhandlinger med Spekter om Hovedavtale
  • innledende forhandling om A-dels overenskomst
  • bistand ved uenighet i lokale forhandlinger om lønn og B-overenskomst
  • avsluttende forhandling om A-dels protokoll og brudd i lokale forhandlinger
  • interesse- og rettstvister med SAN som part.

Lokalt forhandler medlemsforeningenes bedriftsgruppe eller lokal SAN-forhandlingssammenslutning i lokale lønnsoppgjør om B-overenskomster og særavtaler.

 

SANs Råd

SAN ledes av et Råd som har besluttende myndighet innenfor samarbeidets rammer, jf. Samarbeidsavtalen § 2. Rådet har beslutningsmyndighet vedrørende resultater av forhandlinger om overenskomster. Rådet tar beslutning om streik og eventuell uravstemning. Rådet skal vedta konfliktstrategi og rammebetingelser for en eventuell streik.

 

Representanter til Rådet oppnevnes av foreningene etter bestemmelsen i § 4. Rådet settes sammen og konstituerer seg innen 1. mars hvert år. Medlemstallet per 1. januar hvert år legges til grunn for representasjonen. Fagforeninger som har 51 eller flere medlemmer i Spekter-området er direkte representert i Rådet med en eller flere representanter, avhengig av antall medlemmer. Fagforeninger som har 50 eller færre medlemmer kan slå seg sammen og bli representert med en eller flere fellesrepresentanter.

 

Rådets leder er Birgithe Hellerud (NITO) , nestledere er Hans Christian Apenes (Tekna) og Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene). 

 

SANs Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er SANs øverste organ mellom rådsmøtene. Arbeidsutvalget er også forhandlingsutvalg for SAN i møter med Spekter. Utvalget har ikke besluttende myndighet i saker som angår overenskomster og skal legge alle resultater av forhandlinger om overenskomster frem til avgjørelse i Rådet med eller uten sin anbefaling.

 

Arbeidsutvalget består av Rådets leder og nestledere, samt en representant fra hver av de tre største foreningene. Dessuten velger Rådet to representanter fra de øvrige foreningene.

 

Arbeidsutvalgtet:

Leder:

Birgithe Hellerud (NITO)

Nestledere:

Hans Christian Apenes (Tekna)

Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene)

Medlemmer:

Brynhild Asperud (NITO)

Ida Engen (Jordmorforeningen)

Christopher Viland (Econa)

Berit Grimsrud Syversen (Jordmorforeningen)

Ingvild Irgens-Jensen (Naturviterne)

 

SANs sekretariat

SANs sekretariat er for tiden lagt til NITO ved koordinator Marianne Haaland.

Telefon: 908 29 478

E-post: marianne.haaland@nito.no

Postadresse: SAN c/o NITO, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo.