Hva er SAN?

SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. SAN representerer over 14 000 ansatte i Spekter-virksomheter.


15 fagforeninger har inngått en samarbeidsavtale som binder disse sammen i denne forhandlingssammenslutningen som kalles SAN. SAN representerer medlemmer med høyere utdanning, det vil si master- og bachelorutdanning. Både frittstående fagforeninger og fagforeninger som er medlemmer i Akademikerne er tilsluttet SAN.

 

De enkelte fagforeningene, som er medlem av SAN, ivaretar medlemmenes interesser angående lønns- og arbeidsvilkår, samt tilbyr juridisk kompetanse dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet.  Videre tilbys medlemmene en rekke medlemsfordeler av faglig art og økonomiske fordeler som rimelige bank - og forsikringstjenester.

 

SANs kompetanse  

SAN representerer medlemsforeningene i følgende prosesser:

  • forhandlinger med Spekter om Hovedavtale
  • innledende forhandling om A-dels overenskomst
  • bistand ved uenighet i lokale forhandlinger om lønn og B-overenskomst
  • avsluttende forhandling om A-dels protokoll og brudd i lokale forhandlinger
  • interesse- og rettstvister med SAN som part.

Lokalt forhandler medlemsforeningenes bedriftsgruppe eller lokal SAN-forhandlingssammenslutning i lokale lønnsoppgjør om B-overenskomster og særavtaler.

 

SANs Råd

SAN ledes av et Råd som har besluttende myndighet innenfor samarbeidets rammer, jf. Samarbeidsavtalen § 3. Rådet har beslutningsmyndighet vedrørende resultater av forhandlinger om overenskomster, og er det organ som tar beslutning om streik og eventuell uravstemning. Det er Rådet som vedtar konfliktstrategi og rammebetingelser for en eventuell streik.

 

Representanter til Rådet oppnevnes av foreningene etter bestemmelsen i § 4. Rådet settes sammen og konstituerer seg innen 1. mars hvert år. Alle medlemsforeningene har rett til å stille med en representant og en vararepresentant. Medlemsforeninger med minst 500 medlemmer, kan i tillegg søke om 1 observatørplass for rådsperioden. Observatøren har talerett. 

Den enkelte medlemsforening har stemmetall ut ifra antall medlemmer. Alle medlemsforeningene får 1 stemme for de første 250 medlemmene, deretter 1 stemme opp til 500 medlemmer, og ytterligere 1 stemme per påbegynte 500 medlemmer. Hver medlemsforeningen kan ha inntil 13 stemmer. 

 

Rådets leder er Birgithe Hellerud (NITO) , nestledere er Hans Christian Apenes (Tekna) og Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene). 

 

SANs Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er SANs øverste organ mellom rådsmøtene. Arbeidsutvalget er også forhandlingsutvalg for SAN i møter med Spekter, og forhandler etter fullmakt fra Rådet. Utvalget har ikke besluttende myndighet i saker som angår overenskomster og skal legge alle resultater av forhandlinger om overenskomster frem til avgjørelse i Rådet med eller uten sin anbefaling.  

 

Arbeidsutvalget består av Rådets leder og nestledere, samt en representant fra hver av de tre største foreningene. Dessuten velger Rådet to representanter fra de øvrige foreningene.

 

Arbeidsutvalgtet:

Leder:

Birgithe Hellerud (NITO)

Nestledere:

Hans Christian Apenes (Tekna)

Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene)

Medlemmer:

Brynhild Asperud (NITO)

Anne Grethe Strande Bråthen (Jordmorforeningen)

Geir Waage Aurdal (Samfunnsviterne)

Kathrine Lekven Christensen (Econa)

 

SANs sekretariat

SANs sekretariat er for tiden lagt til NITO ved Malin Rogne.

Telefon: 479 54 686

E-post: sekretariat@san.no

Postadresse: SAN c/o NITO, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo.