Forhandlingssystemet i Spekter

Fase 1: Innledende sentrale forhandlinger

Lønnsoppgjørene starter med forhandlingene om del A - overenskomstens generelle del, og som forhandles mellom Spekter og SAN. Overenskomsten del A er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde. De sentrale parter skal, dersom ikke annet avtales, jf. § 4 annet ledd, fastsette  prinsipper og premisser for gjennomføring av forhandlingene til de lokale parter i den enkelte virksomhet. Det fastsettes en frist for å melde bistand og en frist for når de lokale forhandlinger må være avsluttet. 

 

Fase 2: Lokale forhandlinger med eventuell bistand

I hovedoppgjør forhandles både lønn og den lokale del B - overenskomstens mellom virksomhet på den ene siden, og på den andre siden forbund/forening under SAN som er forhandlingsberettiget i virksomheten etter Hovedavtale § 5. I mellomoppgjør forhandles kun lønn.

Før de lokale forhandlingene avsluttes uten at enighet er oppnådd, skal de sentrale parter drøfte situasjonen med sine respektive parter, og gi råd og annen hensiktsmessig veiledning om hvordan forhandlingene kan videreføres med sikte på å oppnå enighet. Veilederne skal representere de sentrale parter og skal selv ikke ha deltatt i de lokale forhandlingene i virksomheten. Resultatet av de lokale forhandlingene sendes innen fristens utløp til de sentrale parter.

 

Fase 3: Avsluttende sentrale forhandlinger

SAN og Spekter forhandler i avsluttende sentrale forhandlinger om:

  • utestående spørsmål fra de innledende forhandlingene om del A 
  • løsning på lokale forhandlinger om del B, dersom de lokale partene ikke er blitt enige i sine forhandlinger.