Pensjon fra første time for SANs medlemmer i helseforetak!

SAN og Spekter har 22. november inngått avtale som gir SANs medlemmer i helseforetakene rett til pensjon fra første time. 

Tidligere var det slik at medlemmene måtte ha jobbet i minst 20 % stilling, og i minst ett år, for å opptjene pensjonsrettigheter. Det er en viktig seier for fagbevegelsen at det nå skal regnes pensjon av all arbeidsinntekt, som får stor betydning for medlemmer med lav stillingsprosent, eller som jobber i korte perioder.  Endringen innebærer at flere får en bedre alderspensjon, og i tillegg at flere vil være sikret ved uførhet eller dødsfall. 

Under årets A1-forhandlinger 10. april,  valgte LO og YS å gå til brudd for å kreve pensjon fra første krone. SAN støttet YS' streik, men valgte selv å fortsette samtaler i et partssammensatt utvalg for å finne frem til en løsning på pensjonsspørsmålet. En eventuell streik for SANs del ville også medført at de lokale lønnsforhandlingene ville blitt forsinket. 

LO og YS' streik ble avgjort ved kjennelse i Rikslønnsnemnda 7. november. Rikslønnsnemndas flertall ga LO og YS medhold. Nå er det klart at også SANs medlemmer får pensjonsrettigheter fra første krone. 

Du kan lese hele protokollen her.

Pensjon fra første time for SANs medlemmer i helseforetak!

Bioingeniør Grete Sofie Andreassen, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet, Foto: Bjarne Krogstad/NITO