Enighet i innledende A-dels forhandling 2020

SAN og Spekter er kommet til enighet i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne.

 


Enighet i innledende A-dels forhandling 2020

Gjennomslag

SAN har fått gjennomslag for sine krav om kompetanseutvikling og bærekraft. Temaene skal nå behandles i hvert sitt sentrale partssammensatte utvalg. Utvalgene skal også utarbeide veiledere for hvordan dette kan håndteres gjennom lokalt partssamarbeid i virksomhetene.

 

Viktig om lønnsmasse

Partene er enige om en presisering av bestemmelsen om lokale forhandlinger. Forhandlingssystemet som er avtalt for SANs medlemmer i Spekter bygger på prinsippet om lokale forhandlinger. Et grunnleggende premiss for slik forhandlinger er at de lokale parter har tilgang til alle relevante lønnsdata og har en omforent avklaring av lønnsmassen før forhandlingene starter. Dette innebærer blant annet at partene må avklare hvilke individer som er omfattet. Det er nå presisert at de «tillitsvalgte gis mulighet til å gjennomgå lønnsmassen for sine medlemmer».

 

Lønnsjustering mellom oppgjør

Resultatet av fjorårets mekling for område 10 var blant annet en enighet om å innta følgende i A-delen: «Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden». Den ligger nå som II nr. 2, 10 ledd.

 

Virkningstidspunkt

Lønnsreguleringene gis fra «1. april 2020», med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

 

 

Forhandlings- og bistandsfrister

Områdene 1, 3-9 og 12

Frist for bistand:                Torsdag 17. september kl. 15.00

Frist for avslutning:           Onsdag 23. september kl. 15.00

 

Område 2, Norges Bank

Frist for bistand:                Onsdag 23. september kl. 15.00

Frist for avslutning:           Onsdag 30. september kl. 15.00

 

Forhandlings- og bistandsfristene for helseområdene, område 10, 11 og 13, avtales senere. Det er fordi de sentrale parter først må forhandle overenskomstens del A1. Selv om forhandlingsfristene ikke er avtalt, bør partene lokalt allerede nå starte forberedelsene. Vi viser i den forbindelse til «retningslinjer for lokale forhandlinger i helseforetakene»: https://san.no/application/files/6715/2343/3541/Retningslinjer_for_lokale_forhandlinger_i_helseforetak_SAN_2018.pdf