Avtale om pensjonistlønn i sykehus og øvrige foretak i områdene 10, 11 og 13

SAN har sammen med Akademikerne-Helse, Unio, YS og LO forhandlet med Spekter om pensjonistavlønning for alders- og AFP-pensjonister. 
 

Denne avtalen regulerer forholdet for 1962-kullet og tidligere årskull, og inkluderer AFP-pensjonister som mottar AFP fra tjenestepensjonsordningen. Avtalen er en tilpasset versjon av den avtale som nylig ble inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene.
 

I korte trekk innebærer avtalen adgang til å jobb så mye man ønsker, uten avkortning av pensjon, forutsatt timelønn kr 245,-. Dette er en timesats som vil bli regulert i tråd med regulering hos statens pensjonskasse.
 

Det positive med avtalen er at det til en viss grad åpnes for å benytte lønn som motivasjonsfaktor der det er rekrutteringsutfordringer, og arbeidsgiver derfor trenger pensjonistenes arbeidskraft. I disse tilfeller kan det gis tillegg til timelønnen, opp til et nivå som tilsvarer 93 % av minstelønn ved full ansiennitet for stillinger med minstelønnsreguleringer.
 

For stillinger uten minstelønnsreguleringer, som gjelder svært mange av SANs medlemmer, settes grensen ved 93 % av minstelønn for full ansiennitet i stillinger der det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning (les: spesialsykepleiere).

 

Avtale om penjonistlønn, og andre avtaler inngått mellom SAN-Spelter, finner du på denne siden.