Samarbeidsavtalen

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter

 

 

Samarbeidsavtalen er inngått mellom foreninger, forbund eller organisasjoner som har medlemmer med høyere utdanning innenfor en eller flere av Spekters virksomheter

 

 

§ 1 Partsforhold

 

Foreninger med medlemmer i Spekters virksomheter kan tiltre avtalen etter beslutning i Rådet med minst 2/3 flertall.

De foreninger som har tiltrådt samarbeidsavtalen, danner SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.

 

 

§ 2 Formål og intensjon

 

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre medlemsforeningene partsrettigheter og lokal forhandlingsrett i Spekters virksomheter, samt ivareta medlemsforeningenes interesser i Spekters virksomhetsområder.

 

Medlemsforeningene er enige om å opptre som en forhandlingssammenslutning etter reglene i denne avtale i forhandlinger med Spekter om sentral hovedavtale og overenskomster, og i forhandlinger om generelle tariffspørsmål samt interesse- og rettstvister med SAN som part.

 

SAN skal arbeide for en differensiert og markedsrelatert lønnsdannelse i den enkelte virksomhet.

 

 

§ 3 Rådet

 

SAN ledes av et Råd som har besluttende myndighet innenfor samarbeidets rammer, kfr § 2. Representanter til Rådet oppnevnes av foreningene etter bestemmelsen i § 4. Rådet settes sammen og konstituerer seg innen 1. mars hvert år.

 

Rådet velger selv leder og nestledere for en periode av 2 år, en nestleder som representerer område 1-9 og en som representerer område 10 (helse). Den forening som har ledervervet kan tiltre Rådet med en representant som har forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

 

 

§ 4 Sammensetning og stemmetall i Rådet

 

Rådet består av representanter for foreningene etter følgende skala:


51 - 500 medlemmer gir rett til en representant

501 - 1000 medlemmer gir rett til to representanter

1001 - 3500 medlemmer gir rett til tre representanter

3501 - medlemmer gir rett til fire representanter

 

Foreninger som ikke har rett til egen representasjon i Rådet, kan slå sammen sine medlemstall til en felles gruppe for å oppnå representasjon. Medlemstallet per 1. januar hvert år legges til grunn for representasjonen. Hver representant har en stemme. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

 

§ 5 Arbeidsutvalg

 

Arbeidsutvalget består av Rådets leder og nestledere samt 1 representant fra hver av de tre største foreningene. Dessuten velger Rådet 2 representanter fra de øvrige foreningene. Alle representanter til arbeidsutvalget skal tilhøre Rådet.

 

Arbeidsutvalget er SANs øverste organ mellom rådsmøtene.

 

Arbeidsutvalgets funksjonsperiode er 2 år.

 

 

§ 6 Forhandlingsmyndighet

 

Arbeidsutvalget er forhandlingsutvalg for SAN i møter med Spekter. Rådet gir retningslinjer og rammer for arbeidsutvalgets virksomhet. Utvalget har ikke besluttende myndighet i saker som angår overenskomster og skal legge alle resultater av forhandlinger om overenskomster frem til avgjørelse i Rådet med eller uten sin anbefaling. Rådet har beslutningsmyndighet.

 

 

§ 7 Konfliktberedskap

 

Rådet tar beslutning om streik og eventuell uravstemning. Rådet skal også vedta konfliktstrategi og rammebetingelser for en eventuell streik.

 

 

§ 8 Fratreden

 

En organisasjon kan tre ut av fellesskapet med virkning fra årets utgang. Melding om dette må gis skriftlig til SAN med minst 6 måneders varsel.

 

Ved utmelding av SAN er organisasjonen og dens lokale grupper bundet av de avtaler som er inngått av fellesskapet frem til utløpet av tariffperioden.

 

 

 

§ 9 Endringer i samarbeidsavtalen

 

Rådet kan med 2/3 flertall i møtet, vedta endringer i denne avtalen. Endringene binder alle foreninger som har sluttet seg til avtalen. Forslag til endringer skal forelegges Rådets representanter 3 uker før møtet.

 

 


 

 

 

 

Revidert 10.05.2005. Revideringen godkjent i SANs Råd, 14. juni 2006.