Kollegene mine streiker - hva gjør jeg?

Lønnsforhandlingenene er brutt og kollegene dine går ut i streik. Hva skjer nå, og hvordan skal du som ikke-streikende forholde deg?

 

På samme måte som SAN forventer at andre organisasjoner viser respekt for konflikter vi er involverte i, må våre medlemmer vise respekt for en eventuell streik som pågår som gjelder andre parter. SAN ber derfor de som er berørte om ikke å utføre arbeid som kan forstås som streikebryteri, her er en liste som forklarer hvordan du unngår det.

 

Slik forholder du deg

  • Du har plikt og rett til å utføre ditt vanlige arbeid.
  • Ansatte som ikke er i streik skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Du skal altså ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.
  • Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner gjort etter at plassfratredelsen ble overlevert er å betrakte som streikebryteri.
  • Du skal ikke jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det du gjør ved normal drift. Dette kan det være naturlig å gjøre i forbindelse med sykdom eller annet ordinært fravær på din arbeidsplass, men altså ikke under en streik.
  • Det er kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen som kan utføre de streikendes oppgaver.
  • Stedfortredertjeneste for ledere (eller andre med særskilte oppgaver) som er tatt ut i streik, skal ikke utføres.
  • Hvis du er usikker på om problemstillinger som kan oppstå er å betrakte som streikebryteri – kontakt din forenings sekretariat.

 

Permittering i forbindelse med streik

Når andre organisasjoner streiker, kan SANs medlemmer stå i fare for å bli permitterte.

Du vil da motta et betinget permitteringsvarsel minst 14 dager før mulig streik, jf. Hovedavtalens §22. Varselet skal gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker eller ved oppslag jf. Hovedavtalens §21. 

Arbeidsgiver har saklig grunn til å permittere ansatte ved streik.

 

Dersom du blir permittert vil du normalt ha rett til dagpenger på vanlig måte.

 

Ved ytterligere spørsmål om permittering ved streik, kontakt din forenings sekretariat.

 

 

Tillitsvalgtes rolle

Dersom andre arbeidstakerorganisasjoner streiker i din virksomhet, er det ansett for å være god folkeskikk at ikke-streikende arbeidstakerorganisasjoner holder kontakten med ledelsen til et minimum.

Det betyr at tillitsvalgt bør be om at ledelsen utsetter planlagte møter med arbeidstakerorganisasjonene til etter at streiken er avsluttet. Hvis ledelsen likevel insistere på å avholde møtet, må tillitsvalgt stille opp.